Ziyaretçi Aydınlatma Metni
Veri Sorumlusunun Kimliği


Yılmazlar Kırtasiye İth. İhr. Ve Dış Tic. Ltd. Şti.

ADRESİ :İvedik OSB Melih Gökçek Bulvarı No:104 Yenimahalle ANKARA

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ :Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü

TİCARET SİCİLİ NUMARASI : 107381

MERSİS NUMARASI : 0978007610200011

TELEFON : 0 312 394 60 60

KEP ADRESİ : yilmazlarkirtasiye@hs01.kep.trİşlenen Kişisel Veriler


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde, iş bu Aydınlatma Metninde bildirilen amaçlarla işlenen kişisel verileriniz;

Web sitemizi ziyaret eden kişiler;
IP adresi, internet sitesi giriş-çıkış bilgileri şeklindeki işlem güvenliği bilgileriniz,
Anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler çeklindeki pazarlama bilgileri,

Şirket merkezi, showroom, mağaza ve satış noktalarımızı ziyaret eden kişiler;
CCTV kamera görüntüleri şeklindeki fiziksel mekan güvenliği kayıtları
Kişisel Verilerin İşlenme Amacı


Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmesi, veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması, veri sahibi kişi tarafından alenileştirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olan Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartlarından birinin varlığı halinde açık rızanız aranmaksızın işlenebilir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde, iş bu Aydınlatma Metninde gösterilen kişisel verileriniz;

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
Denetim/etik faaliyetlerin yürütülmesi
Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
Fiziksel mekan güvenliğinin temini
İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi
Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
Firma / Ürün / Hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
Müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi
Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi
Reklam / Kampanya / Promosyon süreçlerinin yürütülmesi
Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini
Ürün / Hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
Amaçlarıyla işlenmektedir.


Kişisel Verilerin Aktarılması


Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması, veri sahibi kişi tarafından alenileştirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olan Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartlarından birinin varlığı halinde açık rızanız aranmaksızın aktarılabilir.

Bu doğrultuda ilgili mevzuatı kapsamında işlenen kişisel verileriniz, iş bu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçlarla;

Kişisel verilerinizi, tabi oldukları Kanunlar uyarınca açıkça talep etmeye yetkili olan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına aktarılabilecektir.
Kişisel Verilerinizin Toplanma ve Saklama Yöntemi ile Hukuki Sebebi

Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, iş bu Aydınlatma Metninde belirttiğimiz kişisel verileri işleme amacı doğrultusunda; kamera kayıtları ve çerezler gibi otomatik yöntemlerle ya da otomatik olmayan yöntemlerle, şirket merkezi, showroom, mağazalar, satış noktaları, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir.


Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Kişisel verileriniz, iş bu Aydınlatma Metninde bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla ve gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecektir.


Kişisel verileriniz;


Kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde, verilerin tutulmasına olanak sağlayan başka bir hukuki sebep yada dayanak bulunmadığı sürece Şirketimiz tarafından re’ sen veya talebiniz doğrultusunda silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.
Şirketimiz, bu husustaki talebinizi en geç 30 gün içinde sonuçlandırır.
Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesinde ilgili mevzuat hükümlerine, Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına ve kişisel veri saklama ve imha politikasına uygun hareket edilecektir.
Şirketimiz silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alacaktır.
Şirketimiz, kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünü, ilgili mevzuat dahilinde düzenlenen yasal süre içerisinde yerine getirecektir.

Kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki sebepleri aşağıda belirtilmiştir. Buna göre kişisel verileriniz,

Kanunlarda açıkça öngörülen haller kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. Maddesi 2. Fıkrası (a) bendi uyarınca,
Sözleşmenin kurulması, ifası ve buna dair yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. Maddesi 2. Fıkrası (c) bendi uyarınca,
Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olan haller kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. Maddesi 2. Fıkrası (ç) bendi uyarınca,
Hakların tesisi, kullanılması ve korunması kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. Maddesi 2. Fıkrası (e) bendi uyarınca ve
Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu Şirketimizin meşru menfaatleri için zorunlu olan durumlarda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. Maddesi 2. Fıkrası (f) bendi uyarınca işlenmektedir
Yasal Haklarınız


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 11. Maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi, Veri Sorumlusu olan Yılmazlar Kırtasiye İth. İhr. Ve Dış Tic. Ltd. Şti.’ ne başvurarak;

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


Aşağıdaki hallerde, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere kişisel veri sahibinin haklarını düzenleyen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesi uygulanmaz;


a) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

b) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.


Yasal Haklarınızın Kullanılma Şekli ve Neticelendirilmesi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nın 11. Maddesinde belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi;

Yazılı ve ıslak imzalı olarak veya
Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresini kullanmak suretiyle veya
Güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle veya
Mobil imza kullanmak suretiyle veya
Şirketimize daha önceden bildirdiğiniz ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya
Başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım yada uygulama vasıtasıyla iletebilirsiniz.
Başvurunuzda bulunması gerekli bilgiler;

Ad, soyad ve başvuru yazılı ise ıslak imza,
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
Talep konusu bulunması gereklidir
Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.
Başvuru tarihinizin belirlenmesinde;


Yazılı başvurularınızda, evrakın Şirketimize tebliğ edildiği tarih,
Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun Şirketimize ulaştığı tarih, başvuru tarihi olarak esas alınır.

Başvurunuzun cevaplanması ve neticelendirilmesi;

Şirketimiz, veri sorumlusu olarak yapacağınız başvuruları etkin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri almıştır.


Şirketimize yapacağınız başvurularınız; kabul veya gerekçesi açıklanmak şartıyla ret edilebilir.


Şirketimizin, veri sorumlusu olarak bilgilerini, tarafınıza ait bilgileri, talebinizin konusu ve başvurunuza ilişkin açıklamalarımızı içeren cevabı, tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilir.


Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen tutarda bir ücret alınabilir. Başvurunun, veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

Şirketimize ilettiğiniz talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.